توصیه های بهداشتی در مقابله با کرونا ویروس جدید

توصیه های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید pdf
راهنمای خود مراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کورونا
بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه های طب ایرانی
(نگارش دوم . ویراست اول)
pdf
نکات آموزشی محافظت از دیگران در صورت داشتن
(علائم تب و سرفه)دستورالعمل شماره 2

pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس
(در وسایل شخصی )دستورالعمل شماره3
pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا برای
(رانندگان تاکسی ها )دستورالعمل شماره4
pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در
(اداره ها )دستورالعمل شماره 5
pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس
(در اصناف )دستورالعمل شماره 6
pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس
(در آرایشگاه ها برای مراجعین )دستورالعمل شماره7
pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس
( در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری )دستورالعمل شماره8
pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس
(در پمپ بنزین ها )دستورالعمل شمار9
pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس
( در بانک ها )دستورالعمل شماره 10
pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای
(استفاده از عابر بانک )دستورالعمل شماره11
pdf
نکات آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا ویروس
(برای ورود و خروج از منزل )دستورالعمل شماره 12
pdf
 نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در
(مراکز خرید و فروشگاه ها )دستورالعمل شماره13
 pdf
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس
( در مهمانی )دستورالعمل شماره 14
pdf
راهنمای بیماران کرونا پس از ترخیص pdf