نحوه گرفتن گواهي بازگشت به كار

پرینت جواب آزمایش شما در صورت مثبت بودن به منزله ابتلای شما به بیماری میباشد و با ارائه آن به محل کار ، از تاریخ مثبت شدن جواب آزمایش به مدت 14 روز بعد مرخصی استعلاجی لحاظ میگردد .